Jak je to s řidičáky pro cizince v ČR

Také cizinec může v české republice řídit automobil. Co k tomu potřebuje a jakým způsobem získání řidičského průkazu pro cizince probíhá?

Cizinec už řidičský průkaz má

Má-li cizinec řidičský průkaz vydaný na území EU, případně Islandu, Lichtenštejnska, Norska či Švýcarska, nemusí vydání řidičského průkazu v ČR řešit. V ČR je jeho řidičské oprávnění standardně platné.

Jestliže byl řidičský průkaz vydán jiným státem, je celá situace komplikovanější. Rozhodující je, zda průkaz splňuje podmínky stanovené Úmluvami o silničním provozu. V případě, že cizinec má krátkodobé nebo dlouhodobé vízum, případně povolení k dlouhodobému pobytu (do 1 roku), může původní řidičský průkaz používat.

Dle zákona č. 361/2000 Sb. mají cizinci, kteří mají na území České republiky trvalý nebo přechodný pobyt na dlouhodobé vízum na dobu delší než 1 rok povinnost požádat o vydání řidičského průkazu České republiky výměnou za řidičský průkaz vydaný cizím státem do 3 měsíců ode dne právní moci povolení trvalého pobytu nebo přechodného pobytu na dlouhodobé vízum.

Výměna řidičského průkazu za český je zpoplatněna správním poplatkem ve výši 200 Kč, jestliže vám stačí standardní vydání ve lhůtě 20 dnů. V rámci zrychleného vydání do 5 dnů zaplatíte 700 Kč.

Cizinec řidičský průkaz potřebuje získat

Cizinec si také může řidičský průkaz udělat přímo v ČR. Postup je podobný jako u tuzemského občana. Znamená to, že musí absolvovat výcvik v autoškole. V případě cizince navíc může být vhodné vedení výuky i v jiném jazyce, než je čeština, což je též možné.

K tomu, abyste se mohli do autoškoly vydat, musíte splnit příslušné podmínky. Těmi jsou věk, oficiální podání žádosti a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.

Trvalý pobyt na území ČR se pro získání řidičského oprávnění v tuzemsku nutně nevyžaduje. Cizinec však bude muset prokázat místo tzv. obvyklého pobytu. Tato skutečnost jej nijak nesvazuje, autoškolu si pak může vybrat libovolnou.

dlouhodobé vízum

Jestliže cizinec zkoušku úspěšně složí, může se vypravit pro vydání průkazu na obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo na magistrát podle obvyklého bydliště. Úřad má na vydání řidičského průkazu 20 dní.

Co je mezinárodní řidičský průkaz

Alternativou pro cizince, jehož řidičský průkaz nesplňuje potřebné náležitosti k tomu, aby v Česku mohl řídit automobil, je kromě tuzemského kurzu taktéž mezinárodní řidičský průkaz.

Mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem podle vídeňské nebo ženevské úmluvy Česká republika za určitých okolností uznává. Průkazy vydané podle ženevské úmluvy Česká republika akceptuje jakožto platné po dobu 1 roku ode dne jejich vydání. Průkazy vydávané v souladu s vídeňskou úmluvou se za platné považují do 3 let od jejich vydání.

 

Sdílet článek