Svěřenské fondy – aktuální téma

Z hlediska terminologie jsou svěřenské fondy soubor majetku, které mají svá specifika. Jaká specifika a jaké mají výhody? 

Co je to svěřenský fond

Tento soubor majetku byl z vůle zakladatele z původního jmění vyčleněn za účelem oddělené a samostatné správy. Z pohledu občanského zákoníku je dále možné, aby svěřenský fond vznikl také pořízením pro případ smrti. 

Svěřenský fond tedy jako majetek existuje anonymně a samostatně. Nemá však právní subjektivitu, tj. řečeno současnou terminologií, postrádá právní osobnost. Spravuje jej jmenovaná osoba ve prospěch osoby obmyšlené.

Fakticky tedy ve svěřenském fondu mohou figurovat dvě až tři osoby. Jednak je to zakladatel, který vyčlení do fondu majetek. Zakladatelem může být fyzická i právnická osoba. Dále ve struktuře figuruje správce, který se o svěřený majetek stará. Osobě obmyšlené, beneficientovi, plynou ze svěřenského fondu výhody. 

V ČR je možné zakládat svěřenské fondy oficiálně teprve od roku 2014, kdy v platnost vstoupil nový občanský zákoník, který to umožnil. Od roku 2018 pak existuje v tuzemsku rejstřík svěřenských fondů.

Jak se svěřenský fond zakládá

Založení tohoto typu správy majetku je poměrně komplikované. Zakladatel vydá tzv. rozhodnutí, které má formu notářského zápisu.

Ten pak slouží coby podklad pro vytvoření tzv. statusu svěřenského fondu. V něm jsou zakotveny veškeré náležitosti. To znamená zejména:

  • Jméno / název fondu
  • účel založení svěřenského fondu
  • vymezení majetku, který do fondu náleží
  • podmínky definující okolnosti, za nichž bude realizováno plnění z fondu
  • určení osoby obmyšlené
  • případně také doba trvání fondu, tato informace uvedena být nemusí, pak to značí, že fond je zřízen na dobu neurčitou

Účel založení svěřenského fondu

Fond je zakládán za účelem soukromým nebo veřejně prospěšným. Jestliže se jedná o účel soukromý, jsou většinou do majetku začleněny nemovitosti, případně jiná aktiva. Dále to mohou být i obchodní společnosti, popřípadě jiné podíly.

Kolik založení stojí

Cena za zřízení svěřenského fondu zahrnuje především výdaje za notářský zápis. Všeobecně se odvíjí hlavně od majetku, který se do fondu zahrne a od celkové složitosti úkonu zřízení.

zřízení svěřenského fondu

Výhody svěřenského fondu

Majetek zahrnutý do fondu nepodléhá žádným vlastnickým právům. Zásadní výhodou je především již uvedená anonymita. Svěřenský fond proto může přispět k ochraně soukromí, identita zakladatele není známa.

Majetek je takto ochráněn před právním jednáním, jako tomu může být například ohledně věřitelů. Zakladatel si i sníží daňový základ a z tohoto postupu pak také plynou nižší odvody.

U fondů zřízených pro případ smrti se lze vyhnout dědickému řízení, které může být zdlouhavé. Dědic pak také nemusí platit dědickou daň. Pokud zákonný dědic chybí, nemůže hrozit ani to, že by majetek propadl státu.

Sdílet článek