Získání dlouhodobého pobytu pro cizince na území ČR

Dlouhodobý pobyt je druh pobytového oprávnění pro občany třetích zemí, kteří chtějí na území České republiky pobývat déle než jeden rok.

Žádost o dlouhodobý pobyt na území ČR lze žádat dvěma způsoby, a to na území domovské země cizince nebo na území České republiky. Žádat na území České republiky lze v případě, že má již cizinec dlouhodobé vízum, tedy vízum k pobytu nad 90 dní. V případě turistického víza, které je pouze do 90 dní, žádat o dlouhodobý pobyt nelze.

Podmínky získání

V případě žádosti o dlouhodobý pobyt z domovské země je nutné splnit několik podmínek. Žádost je nutné podat na zastupitelském úřadě České republiky přímo v zahraničí. Cizinec může o dlouhodobý pobyt požádat za nějakým účelem, který je velmi podstatnou informací a je také součástí žádosti o toto pobytové oprávnění.

Účelem může být studium, vědecký výzkum, hledání zaměstnání, zaměstnání – zaměstnanecká karta, podnikání, sloučení rodiny, investování nebo na modrou kartu.

Modrá karta je celkem vzácný druh povolení k dlouhodobému pobytu. Jedná se o povolení pro cizince s vysokou kvalifikací, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu a chtějí na území ČR pobývat déle než 90 dní.

Dlouhodobý pobyt za účelem studia je určeno pro cizince, kteří zde chtějí studovat na středních, vyšších odborných, vysokých školách nebo se jedná o studium jazykové přípravy ke studiu akreditovaného programu vysoké školy. Dále se může jednat o stipendijní pobyty či odborné praxe. Součástí žádosti musí být potvrzení o přijetí z vzdělávací instituce.

Dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého pobytu je velmi podobný žádosti za účelem studia. Je proto nutné doložit písemné potvrzení výzkumné organizace, která se zavazuje k uhrazení nákladů spojených s pobytem a vycestováním cizince do ČR.

Dlouhodobý pobyt za účelem hledání zaměstnání je určeno pro cizince třetích zemí, kteří v ČR již pobývají na základě dlouhodobého pobytu za účelem studia v případě, že úspěšně dokončili studium a chtějí zahájit podnikání nebo jsou v procesu hledání zaměstnání. Současně je tento pobyt vhodný pro vědecké pracovníky s dlouhodobým pobytem, kteří již svůj výzkum dokončili.

Zaměstnanecká karta je potvrzení o dlouhodobém pobytu, kdy má cizinec oprávnění pobývat i pracovat na území České republiky. Zaměstnanecká karta je vydána na konkrétní pracovní místo či pozici. Pracovní smlouvu a další dokumenty musí cizinec dokládat již při žádosti o zaměstnaneckou kartu, tedy ještě před odjezdem do ČR.

Většinou je tento druh povolení k pobytu vydán na dobu trvání pracovněprávního vztahu. Prodloužení je již možné z území ČR v případě, že bude prodloužen i pracovní poměr.

dlouhodobý pobyt

V případě dlouhodobého pobytu za účelem podnikání musí cizinec kromě žádosti a dalších dokumentů doložit bezdlužnost cizince i obchodní společností, ve kterém je cizinec členem nebo statutárním orgánem.

Žádost o dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny je jedním z nejčastějších druhů pobytových oprávnění. Jedná se o žádosti cizinců, kteří již v ČR mají rodinné příslušníky či příslušníka. Žadatelem může být tedy manžel / manželka, nezletilé a nezaopatřené dítě, rodič nezletilého a nezaopatřeného dítěte nebo osamělý cizinec nad 65 let, který má v ČR rodinného příslušníka s povoleným pobytem.

Žádost lze podat v případě, že člen rodiny pobývající na území ČR na území pobývá již déle než 6 měsíců.

Dlouhodobý pobyt za účelem investování je určen pro cizince podnikatele, kteří chtějí na území ČR pobývat déle než 90 dní a současně zde chtějí uskutečnit významnou investici, nebo jsou součástí vedení obchodní společnosti, které mají uvedený záměr. Součástí žádosti je mnoho dokumentů dokládajících účetní uzávěrky, původ peněžních prostředků a jejich vlastnictví, bezdlužnost atd.

Sdílet článek